Citroen Traction Avant 11BN vrati se na početnu Austin 10/4 Saloon Fiat 500C Topolino Willys Jeep MB Mercedes Benz 220 Cabrio

 

 

 

POVRAT POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ

Predsjednica uprave Centra za vozila Hrvatske gđa. Ida Laić dana 06. 05. 2010. godine uputila je svim stanicama za tehmnički pregled uputu kojom objašnjava način registracije oldtimer vozila, a vezano uz nove PV tablice.

Između ostalog u spomenutoj uputi navodi da se ´samo za vozilo za koje vlasnik predoči Identifikacijsku ispravu (HROS-a) može ostvariti pravo na plaćanje umanjenog iznosa propisane naknade za okoliš na vozila na motorni pogon´. Ovakvom uputom imenovana grubo krši čl. 6. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon koji je stupio na snagu 1. ožujka 2004. godine po ministrici Marini Matulović Dropulić.

Kako od 10. 05. ove godine stanice za tehnički pregled postupaju po navedenoj uputi i ne priznaju dosadašnje potvrde klubova za smanjenje navedene naknade, a pravne institucije se još nisu očitovale na prigovore koji su upućeni na sporni dio upute, vlasnici starodobnih vozila prisiljeni su pri registraciji plaćati puni iznos sporne naknade.
S obzirom da je naplata pune naknade pravno neutemeljena Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva točnije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vraća preplaćeni iznos naknade svim vlasnicima starodobnih vozila koji u roku od 8 dana od protupravno naplaćene naknade ulože žalbu.

Primjer žalbe kao i potvrde za priznavanje popusta nalaze se u prilogu.

_______________________
Ime i prezime


_______________________
Adresa

____________ 2010. godine


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREÐENJA I GRADITELJSTVA
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20


Predmet: Žalba na rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Klasa: UP/I-_____________________, Ur.broj: ______________________
od ____________ 2010. godine.


Ulažem žalbu u otvorenom roku protiv naprijed citiranog rješenja i to zbog:

- pogrešnog i nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja,
- pogrešne primjene propisa,
- bitnih povreda odredaba upravnog postupka.

Pobijanim rješenjem žalitelju se određuje posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon u iznosu od _________ kn.

Obrazloženje

Prilikom registracije vozila u stanici za tehnički pregled vozila priložio/la sam Potvrdu mjerodavne registrirane udruge - ___________________________ od __________ 2010. godine izdana sukladno čl.6.st.1.al.8. Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 2/2004) i čl. 6. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 20/2004), s kojom se dokazao status starosti vozila iznad 30 godina i povijesne vrijednosti "oldtimera" (u privitku).

Na stanici za tehnički pregled vozila, odbili su uvažiti Potvrdu mjerodavne registrirane udruge, već su obračunali visinu naknade za okoliš na vozila na motorni pogon kao da predmetno vozilo nije povijesno - starodobno "oldtimer".

Člankom 6. st.1.al.8. Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 2/2004) propisano je da Korektivni koeficijent (K3) ovisan o starosti vozila iznosi za: - vozilo starosti iznad 30 godina ("oldtimer") uz potvrdu o povijesnoj vrijednosti vozila koju izdaje mjerodavna udruga 0,10.

Člankom 6. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 20/2004) propisano je:
(1) Vlasnici i ovlaštenici prava na vozilima starosti iznad 30 godina ("oldtimeri") mogu ostvariti povlašteni korektivni koeficijent od 0,10% uz podnošenje potvrde o povijesnoj vrijednosti vozila koju je izdala mjerodavna udruga.
(2) Mjerodavna udruga je svaka registrirana udruga u kojoj su članovi udruge vlasnici vozila ili ovlaštenici prava na vozilu koje ima povijesnu vrijednost.
(3) Potvrda udruge o povijesnoj vrijednosti vozila "oldtimera" sadrži podatke o vozilu, i to: registarsku oznaku, vrstu vozila, godinu proizvodnje i opis osnovnih značajki na temelju kojih je vozilo steklo i zadržalo status vozila povijesne vrijednosti.
(4) Valjanost potvrde iz stavka 3. ovoga članka je 5 godina.


Stoga predlažem da drugostupanjsko tijelo žalbu uvaži kao osnovanu, pobijano rješenje ukine i donese novo u zakonskom roku, te da povrat više uplaćenog iznosa naknade za okoliš na vozila na motorni pogon sa pripadajućim zakonskim kamatama povrati putem FINE (Financijske Agencije) ili tekućeg računa otvorenog u banci_________________________________ br. računa__________________________.


Privitak:
- Rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
- Potvrda _____________________________.

_____________________
Podnositelj žalbe


Dostaviti: Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Ksaver 208,
s povratnicomNAZIV KLUBA


MJESTO I DATUM

BROJ POTVRDE


P O T V R D A

Kojom po osnovi članka 6. Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 2/2004) i članka 6. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 20/2004), potvrđujemo da motorno vozilo:

Registarske oznake:-
Marke:-
Tip:-
Godina proizvodnje:-
Broj šasije:-

spada u kategoriju vozila povijesne vrijednosti "oldtimera".

Status vozila povijesne vrijednosti dotično vozilo steklo na osnovi svojih tehničkih, konstrukcijskih, dizajnerskih značajki i vrlo maloj sačuvanoj seriji.

Potvrda se izdaje na zahtjev člana _________________________


a služi u svrhu ostvarenja povlaštenja korektivnog koeficijenata od 0,10 % pri obračunavanju i plaćanju na tehničkom pregledu, sukladno čl.6.st.1.al.8. Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 2/2004) i čl. 6. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 20/2004), te se u druge svrhe ne može koristiti. Valjanost ove potvrde je pet godina od dana izdavanja.


M.P.

Predsjednik:Autor: Željko Kekić

PV TABLICE ZA STARODOBNA VOZILA

Nakon što je novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama (lipanj 2008. godine) u članku 2. stavak 29. označio "oldtimer (starodobno vozilo) kao motorno vozilo proizvedeno prije 30 i više godina, koje je radi njegovanja povijesnih nasljeđa i tehničke kulture, sačuvano ili ponovno sastavljeno u izvornom obliku i koje se ne koristi u svakodnevnom prometu, a koje je po posebnom propisu, koje donosi ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove i ravnateljem Državnog zavoda za mjeriteljstvo, razvstano u kategoriju starodobnih vozila", novi je pravilnik o registraciji i označavanju vozila kojeg je u prosinca 2008. godine donio ministar unutarnjih poslova, unio neke novine u registraciju starodobnih vozila.

Inače jedan dio ovog pravilnika stupit će na snagu tek ulaskom RH u EU.

Novi pravilnik o registraciji već u 1. članku propisuje uvjete i način registracije, označavanje i odjavu motornih, priključnih i što je novina oldtimer vozila.

U članku 3. pravilnik uz dokumente koji su potrebni za registriranje vozila govori da je za registraciju starodobnih vozila uz standardne dokaze (o vlasništvu, plaćenim obvezama, o tehničkoj ispravnosti), potrebno priložiti i dokaz da je vozilo po posebnom pravilniku razvrstano u kategoriju oldtimer vozila. Nadalje, novi zakon o sigurnosti prometa na cestama u poglavlju registracije motornih i priključnih vozila, čl. 243. st.10. spominje "registarske pločice za oldtimere". Novi pravilnik u čl. 13. govori da se registarska pločica za oldtimere sastoji od slovne oznake registracijskog područja, tri ili četiri numeričke oznake te na kraju slovne oznake PV (povijesno vozilo). Po boji i obliku jednaka je kao i normalna registracijska pločica određene vrste vozila.

Pravilnik u čl. 39. koji je vezan za članak 250. Zakona i tiče se odjave vozila, govori da je vlasnik prilikom odjave vozila, dužan priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila po posebnom propisu ili Izjavu o mjestu čuvanja vozila, osim u slučaju odjave oldtimer vozila.

Dakle, ovim je člankom zakonodavac po uzoru na zapadne zemlje,a u svrhu kvalitetnog zbinjavanja sekundarnih sirovina dao mogućnost vlasniku starodobnog vozila, da ga prilikom odjave registracije "čuva u vlastitom dvorištu", bez obveze recikliranja ili pak čuvanja u za to predviđenim terminalima.

Što se tiče navedenih novina, one po riječima mjerodavnih, još nisu u primjeni, već se čeka usklađenje s nekim drugim podzakonskim aktima kako bi se pravilnik mogao i praktično provoditi.

Iz gore opisanog je vidiljivo da novine oko registracije starodobnih vozila na PV tablicu, ne donose osim organizacijskih, nikakve materijalne pogodnosti za vlasnike starodobnih vozila.

Ono što bi možda bilo interesantnije za vlasnike u materijalnom smislu, je u novom pravilniku pojavljivanje uz izvozne i prenosivih pločica.

Naime zakon u čl. 238. govori da u prometu u RH smiju sudjelovati vozila koja su registrirana i imaju važeću prometnu dozvolu. Iznimno u prometu mogu sudjelovati vozila koja ne moraju biti registrirana, koja su osigurana i označena pokusnom ili prenosivom pločicom.

Članak 240. zakona kaže da se prenosiva pločica koristi za vozila koja se između ostalog, kreću i do izložbenog mjesta.

Kako smo primjerice mogli vidjeti, ovakve pločice u Njemačkoj često koriste vlasnici starodobnih vozila za odlaske na izložbe, pa će biti interesantno vidjeti hoće li to u praksi zaživjeti i kod nas.

Inače, prenosiva pločica u RH izdaje se uz ostale i fizičkoj osobi na rok od 1 godine, za nju se uz uvjet da su plaćene propisane obveze izdaje posebna prometna dozvola i knjižica prometnih potvrda, a koje vozač mora imati kod sebe pri upravljanju vozilom.

Knjižica prometnih potvrda sastoji se od 50 potvrda označenih brojevima. Potvrde se ispunjavanju u 2 primjerka (jedan vozaču, kopija ostaje u knjižici) i one se izdaju na rok od najduže 7 dana.

Sama prenosiva pločica iste je boje i oblika kao i normalna registarska pločica, s tim što su joj zadnje dvije slovne oznake PP.

Autor: Željko Kekić

Uvoz ovakvog ljepotana nije lak ni jeftin posaoKAKO UVESTI OLDTIMER U REPUBLIKU HRVATSKU?

Nakon brojnih upita potencijalnih uvoznika oldtimera u Republiku Hrvatsku, a budući sam i osobno uvezao nekoliko primjeraka starodobnih vozila iz europskih zemalja ali i prekooceanskih, odlučio sam napisati ovaj članak u kojem se podrobno objašnjava procedura uvoza i cijena takvog postupka.

Prilikom uvoza vozila (automobila ili motocikala) u RH nema ograničenja što se tiče starosti vozila. Jedini je uvjet da vozilo mora proći postupak homologacije. Prema Pravilniku o provođenju homolagacije vozila, homologacija se ne provodi za vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina, te iznimno vozila kojima takav status odobri ravnatelj Zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Ovo posljednje odnosi se na vozila koja su raritetna, većinom sportski modeli, odnosno vozila koja se evidentno neće koristiti za redovitu vožnju, a mlađa su od 30 godina.

Prilikom postupka uvoza i kad vlasnik pronađe potencijalno vozilo, potrebno je od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb, Avenija Vukovar 78, ishoditi izuzeće od provođenja homologacije vozila. Ono se izdaje na zahtjev kupca-uvoznika. U zahtjevu u kojem se treba pozvati na članak 16. st. 1. t. 3. Pravilnika o homologaciji treba navesti marku i tip, vrstu vozila, godinu proizvodnje i obvezno VIN oznaku (broj šasije). Uz zahtjev treba priložiti sliku tog vozila i kopiju prometne dozvole ili vlasničke knjižice. Ukoliko je vozilo staro 30 ili više godina, Zavod će izuzeće dostaviti vlasniku u kratkom roku (8 dana).

Gore navedeni postupak svakako treba napraviti prije dovoženja vozila na hrvatsku granicu kako bi izbjegli eventualnu ležarinu za vozilo i nenadane probleme oko homologacije.


UVOZ VOZILA

Vozilo je na granicu RH najbolje dovesti sa važećim reg. oznakama jer se time izbjegava postupak carinskog razduženja pri izlasku iz zemlje-unije gdje je vozilo kupljeno. Ukoliko vozilo nije bilo registrirano prilikom kupnje, najbolje je napraviti izlazne carinske papire u mjestu gdje je kupljeno. Ti se dokumenti razdužuju prilikom izlaska iz nama susjedne zemlje, dakle na granici prije samog ulaska u RH. Dokumenti se mogu napraviti i na granicama nama susjednih zemalja uz veće troškove i dulje čekanje. Ovi dokumenti nisu potrebni ukoliko je naznačena cijena vozila manja od 1000 EURA.

Prilikom ulaska vozila u RH treba na graničnom prijelazu, uz vlasničku knjižicu ili prometnu dozvolu, predočiti i spomenuto izuzeće od provođenja homologacije vozila. Uz ove dokumente treba imati račun za vozilo ukoliko je kupljeno od pravne osobe u inozemstvu. Ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe, treba imati kupoprodajni ugovor kojeg je preporučljivo ovjeriti kod notara odnosno javnog bilježnika u inozemstvu. Po dolasku na granicu, treba prijaviti uvoz vozila putem špeditera. Pogranični carinski ured određuje tada rok i mjesto carinjenja vozila, a ono se obavlja na jednoj od unutarnjih carinarnica, obično najbližoj mjestu prebivališta uvoznika. U posljednje vrijeme rok za carinjenje je skraćen na 24, maksimalno 48 sati.

Zajedno s odabranim špediterom, vozilom i cjelokupnom dokumentacijom uvoznik se mora u zadanom roku javiti carinskoj ustanovi koja je navedena u carinskoj prijavi, te cariniti vozilo. Carinik nije dužan prihvatiti cijenu navedenu u računu ili kupoprodajnom ugovoru za vozilo.
Naime, Carina RH služi se američkim katalogom "Cars & Prices" za određivanje vrijednosti uvezenog oldtimera. Katalog predviđa za svako vozilo 6 grupa cijena, ovisno o stanju u kojem se vozilo nalazi. Tumačenje pojedinih stanja vozila je izuzetno šturo i popraćeno je crno-bijelim crtežom općeg stanja vozila.

Katalog predviđa slijedeće kategorije stanja vozila:
1. excellent – izvrsno
2. fine - lijepo
3. very good – vrlo dobro
4. good – dobro
5. restorable – treba restaurirati
6. parts vehicle – vozilo za dijelove

Prevedeno u cijene, npr. za FIAT 850 sport iz 1972. godine izgleda ovako po kategorijama:

1. kategorija
7.500 USD
2. kategorija
5.250 USD
3. kategorija
3.000 USD
4. kategorija
1.500 USD
5. kategorija
900 USD
6. kategorija
300 USD

Katalog vrlo opširno obrađuje sve američke marke i tipove vozila, dok se za vozila proizvedena u drugim dijelovima svijeta spominju samo modeli koji su bili plasirani na američko tržište, a neki modeli uopće ne postoje u katalogu. Kako carinski službenici nisu kvalificirani za procjenu, moguće je da uvoznik neće biti zadovoljan njihovom odlukom. Naime bilo je slučajeva da su carinici podigli procjenjenu vrijednost i nekoliko puta u odnosu na onu navedenu u računu ili ugovoru o kupovini vozila. Vlasnicima se u takvom slučaju savjetuje da zajedno sa špediterom pokušaju usmenim putem postići dogovor s carinskim službenikom ili njemu nadređenim oko visine procjene vozila. Ako to nije moguće, nije preporučljivo ostaviti vozilo u carinskom skladištu i pravnim putem zahtjevati sniženje procjene vozila jer je taj postupak dugotrajan, skup (nastaje trošak ležarine cca 100 Kuna/dan), a i vozilo je izloženo propadanju na otvorenom. Praksa je pokazala da je bolje platiti davanja na procijenjenu vrijednost, skloniti vozilo s carine i dati ga procijeniti ovlaštenom sudskom vještaku za starodobna vozila ili procjenitelju osiguravajuće kuće koja ima licencu za međunarodne procjene (npr. Croatia osiguranje). Njihov procjenitelj izradit će opsežan elaborat o procjeni uz desetak fotografija vozila. Elaborat je u zakonskom roku potrebno predati carini i to uz zahtjev za sniženjem osnovice za carinjenje vozila. U pravilu, Carina prihvaća ovakav postupak kako bi se izbjegli daljnji parnični troškovi, a Ministarstvo financija u određenom roku vraća razliku novca na račun uvoznika.


TROŠKOVI

Troškovi carinskih davanja za uvoz oldtimera u RH su izuzetno visoki.
Uz administrativne troškove špeditera na graničnom prijelazu i u carinskoj ispostavi (500 do 800 Kn), davanja su kao za uvoz polovnih vozila, dakle 50 do 100% skuplje u odnosu na uvoz novih vozila! Važno je napomenuti da se na procijenjenu vrijednost vozila obračunava carina, na taj zbroj dodaje trošarina, a onda na taj iznos obračunava se PDV. Tako su naprimjer davanja na uvoz vozila koje dolazi iz EU i vrijedno je 1000 Kn (automobil do 1600 ccm, motocikl do 250 ccm) oko 47% njegove procjenjene vrijednosti, a primjerice na vozilo koje je vrijedno 1.000.000 Kn i dolazi iz Australije (automobil iznad 1600 ccm i motocikl iznad 250 ccm) davanja su 137% njegove procjenjene vrijednosti!!!

Carina će na procijenjenu vrijednost vozila dodati i tzv. podvozninu, odnosno trošak kojeg je vlasnik imao pri dovozu vozila do hrvatske granice (trošak goriva, auto-ceste, razne takse, itd.), a koja za europske zemlje iznosi do 200 EUR, ovisno o udaljenosti od RH, a za neke druge zemlje poput Novog Zelanda može biti i do 3000 USD. Carina ovaj iznos pribraja procijenjenoj vrijednosti vozila i na taj iznos obračunava sva gore navedena davanja, što znatno poskupljuje uvoz.

Da bi se ovakve situacije izbjegle, treba na račun odnosno kupoprodajni ugovor upisati da je trošak dovoza vozila do hrvatske granice na teret prodavatelja, odnosno da je uračunat u cijenu vozila (FCO RH), a najbolje je navesti međunarodni špediterski izraz: DELIVERY TERMS CIF CROATIA.


CARINSKE STOPE

Carinska stopa za uvoz oldtimera iz 25 zemalja EU je 0% kao i za uvoz iz zemalja CEFTA-e, EFTA-e, BiH i Turske. Za uvoz oldtimera iz Moldavije stopa je 2,4%, a za uvoz iz svih ostalih zemalja je 12%. Kako se nulta stopa za carinjenje ostvaruje po zemlji proizvodnje vozila, za ostvarenje ove povlastice neophodno je pri izvoznom carinjenju zatražiti obrazac EUR - 1, kojim se potvrđuje porijeklo robe. Ukoliko je pak cijena vozila manja od 6.000 EURA, obrazac EUR - 1 može zamijeniti izjava (na računu ili kupoprodajnom ugovoru) izvoznika kojom on potvrđuje povlašteno (preferencijalno) porijeklo robe.

Pored potpisa i pečata na računu ili kupoprodajnom ugovoru, izvoznik (prodavatelj) mora osobno potpisati i ovu izjavu, a ako je izvoznik (prodavatelj) tvrtka, izjava mora imati i pečat. Najidealnije je izjavu napisati na engleskom jeziku: "The exporter of the product covered by this document declarers that except otherwise clearly indicated, these proudcts are of EU prefferential origin."

Na zbroj procijenjene vrijednosti vozila i carine dodaje se trošarina koja je različita za automobile do 1600 ccm i motocikle do 250 ccm , a u ovu kategoriju spadaju i sva vozila sa vankel motorom bez obzira na zapremninu u odnosu na automobile iznad 1600 ccm i motocikle iznad 250 ccm. Ukoliko je procijenjena vrijednost vozila manja od 50.000 Kn, a automobil ima manje od 1600 ccm (motocikl do 250 ccm), trošarina je 19,5%. Za automobil iznad 1600 ccm (motocikl iznad 250 ccm) trošarina je 26%.

Trošarina za vozila skuplja od 50.000 Kn obračunava se po priloženoj tablici.

Procijenjena vrijednost
za automobile do 1600 ccm
i motocikle do 250 ccm
trošarina
0 - 50.000 Kn
19,5
50.000 - 100.000 Kn
9.750 Kn + 27% na iznos preko 50.000 Kn
100.000 - 150.000 Kn
23.250 Kn + 34,5% na iznos preko 100.000 Kn
150.000 - 200.000 Kn
40.500 Kn + 42% na iznos preko 150.000 Kn
200.000 - 250.000 Kn
61.500 Kn + 49,5% na iznos preko 200.000 Kn
250.000 - 300.000 Kn
86.250 Kn + 57% na iznos preko 250.000 Kn
300.000 - 350.000 Kn
114.750 Kn + 64,5% na iznos preko 300.000 Kn
preko 350.000 Kn
147.000 Kn + 72% na iznos preko 350.000 Kn


Procijenjena vrijednost
za automobile preko 1600 ccm
i motocikle preko 250 ccm
trošarina
0 - 50.000 Kn
26%
50.000 - 100.000 Kn
13.000 Kn + 36% na iznos preko 50.000 Kn
100.000 - 150.000 Kn
31.000 Kn + 46% na iznos preko 100.000 Kn
150.000 - 200.000 Kn
54.000 Kn + 56% na iznos preko 150.000 Kn
200.000 - 250.000 Kn
82.000 Kn + 66% na iznos preko 200.000 Kn
250.000 - 300.000 Kn
115.000 Kn + 76% na iznos preko 250.000 Kn
300.000 - 350.000 Kn
153.000 Kn + 86% na iznos preko 300.000 Kn
preko 350.000 Kn
196.000 Kn + 96% na iznos preko 350.000 Kn


Na ovako izračunatu osnovicu dodaje se još PDV u iznosu od 22%.

Špediter je dužan uvozniku u roku od nekoliko dana dostaviti uplatnicu s izračunatim uvoznim pristojbama, a iznos treba uplatiti u korist Ministarstva financija RH. S tom uplatnicom, ovjerenom carinskom deklaracijom, izuzećem od provođenja homologacije, ovjerenim računom ili kupoprodajnim ugovorom od strane carine, prometnom dozvolom ili vlasničkom knjižicom vlasnik može obaviti tehnički pregled i registrirati vozilo. Pri registraciji vlasnik oldtimera ima pravo na 90%-tni popust na posebnu naknadu za okoliš. Popust se ostvaruje ako ima potvrdu Oldtimer kluba u kojoj je potrebno navesti vrstu vozila, godinu proizvodnje i br. šasije, uz obrazloženje da vozilo ima status povijesne vrijednosti koji je steklo na osnovi svojih tehničkih, konstrukcijskih i dizajnerskih značajki.

Autor: Željko Kekić

KAKO LEGALIZIRATI OLDTIMER BEZ PAPIRA?

U našoj državi postoji određeni broj vlasnika oldtimera koji svoja vozila ne mogu registrirati jer za njih ne posjeduju pravovaljanu dokumentaciju (vlasničku knjižicu, prometnu dozvolu ili račun). U najvećem broju slučajeva bivši vlasnik je nepoznat ili više ne postoji, a dokumenti su izgubljeni. Također postoji dio vozila koja su ilegalno uvezena u bivšu državu i nikad nisu registrirana na ovom području. Legalizacija gore navedenih vozila može se obaviti isključivo sudskim putem.

Dakle, sadašnji vlasnik oldtimera mora tužiti bivšeg vlasnika (ukoliko je on poznat i stvarno postoji) ili osobu s kojom će se dogovoriti da će ona u postupku biti protustranka. Sastav ovakve tužbe je vrlo jednostavan i vlasnik oldtimera može ju pripremiti sam, a kako bi izbjegao odvjetničke troškove.

Primjer tužbe:

Općinskom sudu u (mjesto)


Predlagatelj: ( ime i prezime vlasnika i adresa)

Protustranka: (ime i prezime, adresa)

 

U svezi dokazivanja vlasništva nad vozilom ( marka i tip vozila)proizvedenim _____ godine, predlagatelj naznačuje kao protustranku (ime i prezime i adresa).Predlagatelju je od protustranke poklonjeno vozilo prije ____ godina. Protustranka je predmetno vozilo kao neispravno imao kod sebe ( 20-30) godina, tako da dokumentacija o prethodnom vlasniku vozila, kao i dokumentacija koja je vezana uz to vozilo ne postoji.U bitnom kao predmet odnosno bivši vlasnik vozila može se uzeti jedino protustranka. S obzirom da je predlagatelj svoje vlasništvo nad vozilom stekao od protustranke, to

 

P R E D L A Ž E

 


1. da se ovaj prijedlog uzme kao tužba u kojoj je predlagatelj tužitelj, a protustranka tuženi
2. da Sud u provedenom postupku donese sljedeću

 

P R E S U D U

 

Utvrđuje se da je tužitelj ( ime i prezime,adresa, JMBG) vlasnik vozila marke _________ , tip ___________, boje __________, broj šasije______________, proizvedenog u ( država proizvodnje), godine ________, s (vrsta motora), obujma ______ ccm, snage ______ kW, što je tuženik (ime i prezime, adresa) dužan priznati, te izdati tužitelju ispravu sposobnu za prijenos vozila na ime i vlasništvo tužitelja, a koju ispravu u suprotnom zamjenjuje ova presuda, te se nalaže MUP-u, policijskoj postaji (po mjestu boravka tužitelja), odjelu za registraciju vozila, da na temelju ove presude izvrši registraciju opisanog vozila na ime i vlasništvo tužitelja, te da mu izda prometnu dozvolu, knjižicu vozila kao i registracijske pločice, sve u roku 15 dana.

Potpis predlagatelja:Nakon predaje ovako sročene tužbe u sud, bit će zakazano ročište. Praksa je pokazala da se ovakvi postupci mogu riješiti vrlo brzo na manjim općinskim sudovima gdje je broj predmeta mali. Brzina postupka ovisi o samom sucu. Tako je bilo primjera gdje su postupci završeni samo na jednom ročištu, a bilo je i primjera gdje je sudac za drugo ročište zakazao saslušanje dva svjedoka, a potom i vještačenje vozila i identifikacijskih brojeva od strane sudskih vještaka. U prvom slučaju sudac je uzeo i minimalnu vrijednost sudske pristojbe te je cijeli postupak koštao samo 200,00 Kn (postupak je vođen na manjem općinskom sudu i trajao je svega 30-ak dana od dana podnošenja tužbe), dok je u drugom slučaju postupak koštao više od 2.000,00 Kn (postupak je vođen na većem sudu i trajao je gotovo dvije godine od dana podnošenja tužbe).

Na upit suca o vrijednosti spora svakako ne treba izjaviti da je vozilo preskupo, već da je vrijednost cca 1.000,00 Kn, a zbog visine sudske takse. Također, ako je parnica završena na prvom ročištu dobro je da se na samom ročištu protustranka odrekne prava žalbe jer će u tom slučaju presuda odmah biti izvršna, tj. moći će se po primitku presude odmah registrirati vozilo.

Nakon što je vlasnik zaprimio presudu, na vrijednost vozila treba platiti porez u Poreznoj upravi po mjestu boravka tužitelja, sada vlasnika. Budući Porezne uprave ne raspolažu katalozima na osnovu kojih bi mogli odrediti vrijednost oldtimera, treba napraviti procjenu vozila. Procjenu može obaviti gotovo svaka auto-kuća koja se bavi prodajom vozila. Praksa je pokazala da se u prometu oldtimera u RH obično kao vrijednost vozila stavlja iznos 1.000,00 – 2.000,00 Kn. Na taj iznos Porezna uprava razrezat će 5% poreza, a po uplati Uprava će presudu ovjeriti zelenim žigom. S ovako ovjerenom presudom moguće je napraviti tehnički pregled, a stanica za tehnički pregled vozila izdat će registarsku oznaku, vlasničku knjižicu i prometnu dozvolu, koje je potrebno ovjeriti u policijskoj postaji navedenoj u presudi.

Tehnički pregledi ne posjeduju u svojim evidencijama tehničku dokumentaciju za većinu oldtimera. Savjetuje se stoga uz vozilo donijeti neku brošuru ili knjižicu s uputstvima ili pak izvući podatke putem interneta za tip vozila koji se registrira. Konkretno, radi se o podacima koji su potrebni za popunjavanje rubrika u prometnoj dozvoli i vlasničkoj knjižici.

Pri registraciji vlasnik oldtimera ima pravo na 90%-tni popust na posebnu naknadu za okoliš. Popust se ostvaruje ako ima potvrdu Oldtimer kluba u kojoj je potrebno navesti vrstu vozila, godinu proizvodnje i br. šasije, uz obrazloženje da vozilo ima status povijesne vrijednosti koji je steklo na osnovi svojih tehničkih, konstrukcijskih i dizajnerskih značajki.

Autor: Željko Kekić

DVOSTRUKA MJERILA HRVATSKE DRŽAVE PREMA VLASNICIMA OLDTIMERA

Jeste li ikad pokušali izvesti svoj oldtimer izvan hrvatskih granica, točnije u susjedne zemlje članice Europske unije? Vjerojatno ne treba posebno spominjati niti slučaj kad ste svoj oldtimer uvozili u Hrvatsku? Ovisno o njegovim tehničkim karakteristikama, kao i zemlji odakle je uvezen, taj uvoz bar što se tiče carinskih i poreznih davanja bio je poprilično financijski težak – minimalno 47% pa do preko 150% carinskih i poreznih davanja na procijenjenu vrijednost vozila. Bilo izvoz, bilo uvoz oldtimera, svaki ljubitelj starih vozila koji je imao ovakvih iskustva s hrvatskom državom vjerojatno je bio razočaran. No, sad nešto više o izvozu oldtimera u susjedne zemlje članice EU-a.

U razgovoru s voditeljem carinske ispostave u susjednoj Sloveniji došao sam do zanimljivih informacija. Spomenuti mi je službenik, naime, objasnio da susjedne zemlje koje su članice EU-a neće dozvoliti uvoz oldtimera starijeg od 50 godina iz Hrvatske u bili koju zemlju unije, ukoliko vlasnik nema odobrenje za iznošenje kulturnog dobra iz zemlje.

Što to znači?
Hrvatska je naime, izvijestila susjedne zemlje da bez spomenutog odobrenja koje izdaje Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, građanin RH ne može svoj odltimer stariji od 50 godina izvesti iz Lijepe naše. Drugim riječima – izvoz Vašeg oldtimera kojeg ste sami platili i država u tome nije sudjelovala niti lipom, neće se dopustiti.

Isti me slovenski carinski službenik uputio na Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 69/99 koji je stupio na snagu u lipnju 1999. godine, te Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi iznošenja kulturnih dobara iz RH, NN 104/00 koji je stupio na snagu 1. siječnja 2001. godine. Upravo taj Zakon u članku 8. kaže da su kulturna dobra, među ostalim, i prijevozna sredstva koja su značajna svjedočanstva razvitka znanosti i tehnologije. Članci 67. i 68. pak objašnjavaju način iznošenja takvog dobra iz Republike Hrvatske, a Prvilnik regulira problematiku i propisuje što bi sve vlasnik trebao ispuniti kad želi izvesti kulturno dobro iz zemlje. Pravilnik propisuje i koji se obrasci pritom moraju ispuniti, a ukoliko izvoz oldtimera učinite bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela, mogli biste dobiti novčanu kaznu od 50 tisuća do 500 tisuća kuna, kaže članak 115. No, isti Zakon u članku 24. spominje i prava vlasnika kulturnog dobra, a prava se odnose na porezne i crinske povlastice prema posebnom zakonu.

I što sad?
U potrazi za pravim odgovorom obratio sam se Ministarstvu kulture; od glasnogovornika pa do osoba zaduženih za ovu problematiku. Nitko mi nije znao objasniti koja su to prava i povlastice u korist vlasnika oldimera niti znaju kako ih iskoristi. I dalje ostaje činjenica da prilikom uvoza oldtimera hrvatska država na ime carinskih i poreznih davanja ubire između 47 i 150% na procijenjenu vrijednost vozila. No, kad se oldtimer izvozi, država funkcionira na principu jednoumlja – oldtimer je kulturno dobro RH i da ga izvezete, trebate našu dozvolu!

Situacija je jasna: dvostruka mjerila i u ovom slučaju pokazuju se kao način funkcioniranja naše države. Vlasnika oldtimera treba opelješiti kad oldtimer uvozi, a kad ga izvozi treba ga maltretirati raznim dozvolama. O pogodnostima ili povlasticama bolje je i ne pitati – ta je odredba samo u zakonu. Tragedija je što zakone nema tko provoditi onako kako se to čini u drugim zemljama.

Autor: Željko Kekić

Vlasnici oldtimera često se suočavaju s problemima kod tehničkog pregleda pri prvoj registraciji svog vozila u RHPROBLEMI OKO PRVOG TEHNIČKOG PREGLEDA OLDTIMERA

U posljednje vrijeme u nekim se stanicama za tehnički pregled javljaju problemi pri tehničkom pregledu oltimera, naročito kad se oldtimeri prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj. Naime, "Izuzeće od provođenja homologacije" izuzima vozilo od same homologacije, što ne znači da automatski prolazi i tehnički pregled.

Iskustva su pokazala da su zahtjevi kontrolora u stanicama za tehnički pregled neujednačeni. Dešavalo se tako da su za nedostatke na vozilu u jednoj stanici za tehnički pregled kontrolori pričinjavali probleme, dok je primjerice, u drugoj stanici, u istom gradu, to vozilo prošlo bez problema. Bilo je i bizarnih zahtjeva, pa je unazad dvije godine kontrolor u jednoj stanici u Istri tvrdio da Topollino iz 1953. godine uopće ne može pristupiti tehničkom pregledu jer mu se vrata otvaraju suprotno od današnjih vozila(!?), te da takvo vozilo ne može sudjelovati u prometu, već se može koristiti samo za izložbe oldtimera.

Ali, ukoliko uistinu ima opravdanih nedostataka pri prvoj registraciji oldtimera, a oni se obično odnose na nedostatke poput pojaseva, naslona za glavu, signalizacije na vozilu, kočnice i slično, zakonodavac je u Pravilniku o tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama (NN 92/05) u članku 104. predvidio mogućnost rješenja ovih problema.
Članak 104. navedenog Pravilnika glasi:
"Ministar mora, turizma, prometa i razvitka može, na zahtjev vlasnika vozila koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj, ako su starija od 30 godina i ako njihovi vlasnici imaju potvrdu o pripadnosti oldtimer klubu, donijeti odluku o izuzeću primjene pojedinih određenih odredbi iz ovog Pravilnika."

Temeljem navedenog članka, vlasnik vozila koji ima problema pri prolasku na tehničkom pregledu, treba Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka podnijeti pismeni zahtjev sa slijedećim prilozima:

- popis tehničkih nedostataka zbog kojih vozilo ne može proći tehnički pregled
- fotografija vozila
- dokaz o članstvu u oldtimer klubu

Nakon pozitivnog rješenja, vlasnik može obaviti tehnički pregled svog vozila u bilo kojoj stanici za tehnički pregled u Republici Hrvatskoj.

Autor: Željko Kekić